Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Tanni’s Fashion zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene                                 voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing. Een schriftelijk exemplaar van deze voorwaarden zal op verzoek worden toegezonden.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts worden afgeweken indien en voor zover dat schriftelijk door Tanni’s Fashion is aanvaard, in               welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Tanni’s Fashion is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze                 algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten voor en ten behoeve van Tanni’s Fashion worden bedongen, worden evenzeer                 bedongen voor en ten behoeve van tussenpersonen en andere derden die door Tanni’s Fashion in het kader van de overeenkomst worden                         ingeschakeld, alsmede voor een ieder van wie Tanni’s Fashion producten, diensten en/of onderdelen betrekt.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Tanni’s Fashion zijn vrijblijvend en Tanni’s Fashion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om aanbiedingen in te                     trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden, in het bijzonder wanneer dat             op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.8.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Tanni’s Fashion. Tanni’s Fashion is gerechtigd bestellingen te                    weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De bij de producten vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Eventuele verzend- en/of betalingskosten en eventuele belastingen of andere           heffingen zullen afzonderlijk worden vermeld.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 7 dagen na factuurdatum.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan een bestelling kunnen nadere (betalings-bestel)           voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Tanni’s                     Fashion.

3.4 De klant geeft Tanni’s Fashion toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant              gekozen betaalwijze.

3.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Tanni’s Fashion gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur, de bestelling te annuleren en de                koop te ontbinden.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Tanni’s Fashion opgegeven levertijden zijn slechts indicatief en niet aan te merken als fatale termijn. Tanni’s Fashion is nimmer                          aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

4.2 Tanni’s Fashion zal ernaar streven de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk aan te houden, waarbij als uitgangspunt geldt dat de                        bestelde goederen, mits voorradig, uiterlijk binnen 3 werkdagen na betaaldatum geleverd worden.

4.3 Tanni’s Fashion hanteert een leveringstermijn van 15 dagen, (alleen geldig bij wereldwijde verzending)te rekenen vanaf de dag waarop de klant              de bestelling bij Tanni’s Fashion heeft gedaan.

4.4 Indien de bestelling door onvoorziene omstandigheden langer onderweg is ivm aangifte douane bij wereldwijde verzending, is Tanni’s Fashion               niet aansprakelijk voor de overschrijding van de eerder genoemde leveringstermijn.

4.5 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan de klant.

Artikel 5. Risico- en eigendomsovergang
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Tanni’s Fashion                             verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de klant over.

5.2 De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid te bewaren.

5.3 Tanni’s Fashion is gerechtigd om, indien de klant in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde          nog bij de klant aanwezige producten terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Voor zover nodig machtigt de klant                 Tanni’s Fashion onherroepelijk tot uitoefening van dit terugnemingsrecht.

5.4 In geval en voor zover Tanni’s Fashion gebruik heeft gemaakt van haar recht tot terugneming als bedoeld in artikel 5.3wordt de overeenkomst               zonder rechterlijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden, onverminderd het recht van Tanni’s Fashion op vergoeding van               schade en kosten. De klant zal in dat geval worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de door Tanni’s Fashion geleden schade                     (waaronder waardevermindering) en gemaakte kosten.

5.5 De klant is verplicht desgevraagd aan Tanni’s Fashion mee te delen waar de producten zich bevinden en aan wie deze eventueel zijn verkocht.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 Alle door Tanni’s Fashion gebruikte product- en merknamen, logo en afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. Foto’s,               gemaakt door Tanni’s Fashion, mogen niet zonder toestemming worden gebruikt, en/of vermenigvuldigd worden door derden, ongeacht of deze           aan klanten beschikbaar zijn gesteld. Hierop geldt het intellectuele eigendomsrecht en auteursrecht.

6.2 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Tanni’s Fashion geleverde producten geheel en                          onvoorwaardelijk te respecteren.

6.3 Tanni’s Fashion is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die het gevolg is van schending van              enig (ongeschreven) recht van intellectueel en/of industrieel eigendom, licenties of andere rechten van derden.

Artikel 7. Ontbinding
7.1 Gedurende 14 werkdagen na ontvangst van het bestelde product heeft de klant het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te                           ontbinden en het product voor zijn rekening en risico aan Tanni’s Fashion te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts                             geaccepteerd bij gewichtige redenen.

7.2 In geval van ontbinding overeenkomstig artikel 7.1 zal de klant worden gecrediteerd voor de koopprijs verminderd met de (eventuele)                              verzendkosten. Reeds gedane betalingen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door Tanni’s Fashion aan de klant worden g            gerestitueerd, echter zonder vergoeding van rente.

Artikel 8. Reclames en garantie
8.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is,           dient de klant Tanni’s Fashion daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering           redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.

8.2 Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien: a. de producten niet (meer) te identificeren zijn als                    zijnde afkomstig van Tanni’s Fashion; b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e)                              behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten; c. de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming              van enige op hem rustende verplichting.

8.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tanni’s Fashion de keuze hetzij de desbetreffende                          producten tegen retournering daarvan, de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op herlevering zijn deze algemene voorwaarden onverkort van            toepassing.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van             Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Tanni’s Fashion , dan wel tussen Tanni’s Fashion en derden, voor              zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Tanni’s Fashion is Tanni’s Fashion niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake                   mocht zijn van opzet of grove schuld van Tanni’s Fashion.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tanni’s Fashion in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de                       uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks                  door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Tanni’s Fashion gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de                        gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Tanni’s Fashion kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan                haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Persoonsgegevens
11.1 Door de klant ingevoerde persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Tanni’s Fashion. De gegevens zullen uitsluitend                     worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

Artikel 12. Diversen
12.1 Indien de klant aan Tanni’s Fashion opgave doet van een adres, Tanni’s Fashion gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de           klant aan Tanni’s Fashion opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

12.2 Wanneer door Tanni’s Fashion gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn                            toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze algemene voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig                recht doen laten gelden op grond van het feit dat Tanni’s Fashion deze voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tanni’s Fashion in strijd mochten zijn met enig              toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door  Tanni’s Fashion vast            te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze             voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 14. Herroepingsrecht

14.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om               uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis           naar Tanni’s Fashion zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw             vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk           – in de originele staat en verpakking aan Tanni’s Fashion geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons                   opnemen via info@tannisfashion.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour                         terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
Ons adres is: Purmerlaan 13,  1718 AK  Hoogwoud